Baltijos kamerinio operos teatro PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
 2. VšĮ „Baltijos kamerinis operos teatras“ (toliau- TEATRAS) viešųjų ryšių ir reklamos organizavimo taisyklės (toliau- Taisyklės) nustato TEATRO profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugų informavimo ir reklamos organizavimo sąlygas, bilietų, abonementų, dovano kuponų, bilietų keitimo ir gražinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir draudimus, paslaugų teikimo sąlygas, nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas.
 3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Žiūrovas– profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos gavėjas

2.2. Bilietas– dokumentas, įskaitant įsigytą internete, patvirtinantis žiūrovo ir Teatro sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis;

2.3. Abonementas- dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis žiūrovo ir Teatro sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis;

2.4. Dovanų kuponas– griežtos atskaitomybės bilietas-blankas, už kurio nominalią sumą galimą įsigyti bilietus į Teatro organizuojamus profesionalaus scenos meno renginius.

2.5. TEATRO teikiamos paslaugos– tai profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų repertuarinės-viešos, užsakomos- privačios bei gastrolinės paslaugos skirtos suaugusiems ir vaikams-šeimoms , kurios patvirtintos teatro vadovo įsakymu ir viešinamos teatro informaciniais kanalais;

2.6. Repertuarinės- viešosios paslaugos: tai TEATRO patalpose teikiamos profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos patvirtintos TEATRO vadovo įsakymu;

2.7. Užsakomosios- privačios paslaugos: tai TEATRO, ir ne tik, patalpose teikiamos profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos, kurių kaina, vieta, laikas bei kitos sąlygos sutartos atskiru derybiniu susitarimu;

2.8. Gastrolinės paslaugos: tai TEATRO organizuojamos, bet ne TEATRO patalpose teikiamos profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos;

2.9. TEATRO žiūrovinė dalis– tai teatro erdvė Didžiojoje bei Mažojoje salėje;

2.10. Bilietų platintojas-  įstaiga vykdanti Teatro bilietų, abonementų ir dovanų kuponų platinimą ir atliekanti kitas bilietų kasos funkcijas;

2.11. Paslaugų tiekėjas- Teatras, kuris, vykdydamas savo veiklą siūlo ir atlygintinai/ neatlygintinai suteikia profesionalaus scenos meno ei kultūros ir pramogų paslaugas žiūrovams.

2.12. Reklama- mokamos paslaugos už TEATRO veiklos žinomumo didinimą, reprezentacinės medžiagos sukūrimą, teikiamų paslaugų pardavimų skatinimą.

2.13. Rezervavimas- išankstinis paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti paslaugas ir nustatantis atsikaitymo sąlygas;

2.14. Profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos (toliau Taisyklėse – Paslaugos) – TEATRO atlygintinai/ neatlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant teatrų profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (pvz., koncertas, šventė, festivalis, paroda, kino peržiūra ir panašiai).

 1. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme (Žin., 2004, Nr. 96-3523), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 2. Šios Taisyklės netaikomos tais atvejais, kai TETRO patalpose teikiamos profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugos ar kitokio pobūdžio paslaugos, kurias organizuoja kitos įstaigos.
 3. 5. Šiose taisyklėse neapibrėžtos, nemokamai ar su nuolaida teikiamos paslaugos patvirtinamos Teatro direktoriaus įsakymais;

  TEATRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ, INFORMAVIMO BEI REKLAMOS ORGANIZAVIMO PAREIGOS IR TEISĖS, NUSTATANČIOS ŽIŪROVŲ ELGESIO NORMAS

 TEATRO PAREIGOS IR TEISĖS,

4.1. TEATRO pareigos:

4.1.1. privalo teikti išsamią ir tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas.

4.2. TEATRO teisės:

4.2.1. keisti repertuarą, bilietų kainas, spektaklius ir jų sudėtis;

4.2.2. keisti abonementų, dovanų kuponų, akcijų, socialinių nuolaidų taikymo tvarką ir sąlygas;

4.2.3. neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Teatro tvarką, kelti pavojų kitų žiūrovų ir Teatro darbuotojų saugumui ar prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;

4.2.4. po trečiojo skambučio vėluojančio žiūrovo į salę neįleisti;

4.2.5. iš salės išprašyti triukšmaujančius ar nesilaikančius šių Taisyklių asmenis.

4.2.6. nurodyti aprangos kodą į premjerinius spektaklius ir reikalauti jo laikytis.

4.2.7. už TEATRO nustatytų taisyklių nesilaikymą nepriimti bilietų gražinimo;

4.2.8. filmuoti, fotografuoti bei kitaip įamžinti TEATRO paslaugų gavėją bei naudoti jo atvaizdą TEATRO veiklos viešinime bei reklamoje;

5. Žiūrovų pareigos:

5.1. Siekiant apsaugoti autorių teises bei intelektinę nuosavybę, spektaklio/renginio metu fotografuoti ir filmuoti draudžiama. Šią normą pažeidęs žiūrovas atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5.2. Į TEATRO žiūrovinę dalį draudžiama įsinešti savo ar įsigytus teatre gėrimus ir kitus maisto produktus bet kokiose pakuotėse, lazerinę ir kitokią šviesą skleidžiančias priemones bei kitas žmonių sveikatai ir visuomenės saugumui pavojingas medžiagas.

5.3. Įeidami į TEATRO žiūrovines sales žiūrovai privalo išjungti mobiliojo ryšio priemones.

5.4. Žiūrovai privalo saugoti bilietą iki spektaklio/renginio pabaigos.

5.5. Žiūrovams draudžiama mėtyti įvairius daiktus bei kitokiais būdais trukdyti normaliai renginių eigai, gadinti, ardyti TEATRO turtą.

5.6. į vaikiškus spektaklius vaikai iki 3 metų, neįleidžiami

5.7. į suaugusių spektaklius, pažymėtus „N-14”,„N-16“, „N-18“, „S“ ženklu, vaikai neįleidžiami.

5.8. už daiktus ir pinigus, paliktus rūbinėje kartu su saugoti atiduotais drabužiais, TEATRAS neatsako.

5.9. TEATRAS neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl vartotojo/žiūrovo kaltės nepataisomai sugadintas.

5.10. Dėl nepritaikytų erdvių neįgalieji vežimėliuose ir juos lydintys asmenys įleidžiami tik iš anksto informavus TEATRO administraciją.

 

BILIETŲ REZERVAVIMO, ĮSIGIJIMO, KEITIMO, DRAUDIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKA

6. Žiūrovai bilietus į TEATRO teikiamas paslaugas gali įsigyti:

6.1. TEATRO partnerių kasose

6.2. internetu www.balticopera.com

7. Žiūrovas gali internetu įsigyti bilietą į tos dienos teikiamas paslaugas ne mažiau kaip 3 valandoms iki spektaklio ar renginio pradžios.

 1. Žiūrovas gali įsigyti bilietą bilietų platintojo „Tiketa“ kasose ir LNDT kasoje bet kuriuo metu iki pat renginio pradžios.
 2. Žiūrovai, siekdami įsigyti 10 ir daugiau bilietų į TEATRO teikiamas paslaugas (t. y. bilietus grupei), gali kreiptis el. paštu: [email protected]
 3. Bilietai negrąžinami, nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami, išskyrus atvejus jei teikiama paslauga yra neteikiama dėl TEATRO kaltės (paslaugas atšaukta arba perkelta į kitą datą).
 4. Šių Taisyklių 17 punkte numatytu atveju žiūrovui keičiant bilietą, žiūrovui nesuteikiama teisė sėdėti toje pačioje vietoje, į kurią buvo įsigytas pirminis bilietas.
 5. TEATRO PASLAUGŲ TAIKOMOS NUOLAIDOS IR LENGVATOS;
 6. TEATRO vadovo įsakymu patvirtinimu teikiamoms paslaugoms nuolaidos gali būti taikomos žiūrovų grupėms, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems bei juos lydintiems asmenims, pensininkams.
 7. Informacija apie bilietų įsigijimo laikotarpiu taikomas nuolaidas, taip pat paslaugos, į kuriuos nuolaidos taikomos, teikiama www.balticopera.com
 8. Moksleiviai, studentai, šeimos kortelės turėtojai, neįgalieji ir pensininkai įsigiję bilietą į TEATRO teikiamas paslaugas su nuolaida privalo parodyti bilietų kontrolieriui pažymėjimą, patvirtinantį asmens teisę į nuolaidą (atitinkamai – moksleivio, studento, neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą).
 9. Asmenys, įsigiję bilietą su nuolaida, tačiau bilietų kontrolieriui nepateikę pažymėjimo, patvirtinančio asmens teisę į nuolaidą, į spektaklį neįleidžiami, o pinigai už bilietus negrąžinami.
 10. Nuolaidos taikomos ne daugiau kaip vienam bilietui į vieną spektaklį.
 11. Perkantiems, dovanų kuponus ar besinaudojantiems paslaugų rinkinių arba kitomis TEATRO bilietų akcijomis, nuolaidos nesumuojamos.
 12. Kitos teatro nuolaidos taikomos kainoms, patvirtintoms TEATRO vadovo įsakymu.
 13. Kartu su partneriais TEATRO organizuojamų ir laikinai galiojančių akcijų laikas, sąlygos ir nuolaidos yra tvirtinamos atskiru vadovo įsakymu. Informacija apie akcijas skelbiama TEATRO interneto svetainėje, informaciniuose leidiniuose ir kt.
 14. TEATRO teikiamas paslaugas nemokamai gali gauti socialiai remtinos šeimos bei piliečiai, studentai studijuojantys studijų programas ugdymo įstaigose, kurios nustatytos sutartimi su TEATRU iš anksto informavus TEATRO administraciją bei pateikus tikslų žiūrovų skaičių. TEATRAS negarantuoja sėdimos vietos į teikiamas paslaugas

TEATRO TEIKIAMA INFORMACIJA

 1. Teatras užtikrina, kad paslaugų vartotojui būtų tinkamai suteikta LR Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. Nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“ 6 punkte nurodyta informacija.
 2. Teatras viešai skelbia informaciją apie teikiamas profesionalaus scenos meno bei kultūros ir pramogų paslaugas bei šių paslaugų pasikeitimus šiose informacijos sklaidos priemonėse: TEATRO interneto svetainėje www.balticopera.com TEATRO informaciniuose leidiniuose, mėnesio repertuaro lankstinukuose bei plakatuose, TEATRO Facebook paskyroje „BaltijosKamerinisOperosTeatras“ bei informacinių partnerių kanaluose.
 3. Tuo atveju, jeigu informacija, paskelbta TEATRO informaciniuose leidiniuose ir/ ar mėnesio repertuaro lankstinukuose, nesutampa su TEATRO interneto svetainėje www.balticopera.com pateikta informacija, aktualia, tikslia ir teisinga laikytina Teatro interneto svetainėje www.balticopera.com paskelbta informacija.
 4. Atskirais atvejais Teatras turi teisę skelbti su paslaugų teikimu susijusią informaciją prie įėjimo į teatrą (pavyzdžiui, dėl aktoriaus ligos ar techninių kliūčių atšaukus spektaklį).
 5. TEATRO informacijos sklaidos priemonėse apie savo paslaugas informuoja remiantis paslaugų turiniu (skirta vaikams-šeimai arba suaugusiems), paslaugų forma (repertuarinis-viešas ar gastrolinis).
 6. TEATRO oficialios informacijos sklaidos priemonės yra laikomos: interneto svetainė www.balticopera.com , facebook paskyra „BaltijosKamerinisOperosTeatras“ bei informaciniai partneriai su kuriais sudarytos atskiros bendradarbiavimo sutartys.
 7. Siekiant įgyvendinti TEATRO tikslus, pagal poreikį gali būti perkamos papildomos informacinės sklaidos paslaugos- reklama.